Συντάκτης iraklis3

Επικαιρότητα
Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στο νομό Λάρισας

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ στο Νομό Λάρι­σας και τα βιο­γρα­φι­κά τους: Αβρα­νάς Δημή­τρης. Οδο­ντί­α­τρος, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας. Υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος το…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Φροντιστές: Τα δυσκολότερα της τελευταίας δεκαετίας τα θέματα στη Χημεία, για καλά διαβασμένους σε Λατινικά και ΑΟΘ

Πανελ­λή­νιες 2019: Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­στη­καν και σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση: Χημεία, Λατι­νι­κά, Αρχές Οικονομικής…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019:  Βατά θέματα σε Λατινικά και Χημεία, απαιτητικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας — Οι απαντήσεις

Δεν δυσκο­λεύ­τη­καν ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­στη­καν σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού. Ειδι­κό­τε­ρα, στα Λατι­νι­κά (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρωπιστικών…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­ζο­νται και σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Ανα­λυ­τι­κά, τα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Συνέ­χεια πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου στα ΓΕΛ, με τους υπο­ψή­φιους της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα στα Λατινικά, στη Χημεία και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019:  Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­ζο­νται και σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Αναλυτικά,…