Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 🎈  20 Φεβρουαρίου_
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1472 Τα νησιά Orkney και Shetlands Islands προ­σαρ­τώ­νται στο Βασί­λειο της Σκω­τί­ας (Kingdom of Scotland 843‑1707)

1724 Πρε­μιέ­ρα στο Λον­δί­νο του Giulio Cesare, όπε­ρα 3ω 40λ! του Χέντελ (George Frideric Handel) στα ιταλικά

1792 Ο George Washington υπο­γρά­φει νόμο (Postal Service Act), που ιδρύ­ει την (ιδιω­τι­κή –από τότε) «Υπη­ρε­σία Ταχυ­δρο­μεί­ων» (United States Postal Service USPS) των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1816 Η κωμι­κή όπε­ρα «Ο Κου­ρέ­ας της Σεβίλ­λης» του Τζιά­κι­νο Ροσί­νι κάνει πρε­μιέ­ρα στη Ρώμη και κατα­λή­γει σε φιάσκο.

1822 Ελλη­νι­κός στό­λος, υπό τον Ανδρέα Μια­ού­λη, στον οποίο μετέ­χουν 27 υδραί­ι­κα, 20 σπε­τσιώ­τι­κα και 16 ψαρια­νά πλοία, κατα­ναυ­μα­χεί τον τουρ­κι­κό στό­λο υπό τον Καρα­πε­πέ Αλή, στη Ναυ­μα­χία των Πατρών.

1827 Η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Τροι­ζή­νας εκλέ­γει τον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια κυβερ­νή­τη της Ελλάδας.

1835 Η Concepción (Χιλή) κατα­στρέ­φε­ται σχε­δόν ολο­σχε­ρώς από (επι­φα­νεια­κό) σει­σμό 8,5 MS  (γκρε­μί­στη­κε το 60% των κτι­ρί­ων και τα υπό­λοι­πα έπα­θαν φοβε­ρές ζημιές)
Μετα­ξύ 1570 ως το 1751 κατα­στρά­φη­κε αλλε­πάλ­λη­λα από φυσι­κές κατα­στρο­φές: πλημ­μύ­ρες, σει­σμούς, τσουνάμι.
Στις 27 Φεβρουα­ρί­ου 2010 επλή­γη από σει­σμό 8,8 Ρίχτερ
Οι σει­σμοί και τα επα­κό­λου­θα τσου­νά­μι που δια­δο­χι­κά έπλη­ξαν την πόλη το 1570, το 1657, το 1687, το 1730 και το 1751 (8.5 Ρίχτερ), οδή­γη­σαν τις αρχές να μετα­φέ­ρουν τους κατοί­κους σε νέο αστι­κό ιστό που ιδρύ­θη­κε στην σημε­ρι­νή τοπο­θε­σία της πόλης στη θέση Βάγιε ντε Μότσα, κατά μήκος του ποτα­μού Μπίο-Μπίο, ενώ παράλ­λη­λα απα­γο­ρεύ­τη­κε η εποί­κι­ση του παλαιού οικι­σμού, ο οποί­ος παρέ­μει­νε ακα­τοί­κη­τος μέχρι το 1842, όταν ιδρύ­θη­κε εκεί η πόλη Πένκο.

1872 Στη Νέα Υόρ­κη, εγκαι­νιά­ζε­ται το Metropolitan Museum of Art.

1891 Ιδρύ­ε­ται ο Πανελ­λή­νιος Γυμνα­στι­κός Σύλλογος.

1905 Διε­νερ­γού­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Οι Δελη­γιαν­νι­κοί κερ­δί­ζουν 142 έδρες, ένα­ντι 78 των Θεο­το­κι­κών, 13 των Ζαϊ­μι­κών και 2 ανε­ξαρ­τή­των. Ο Θεό­δω­ρος Δελη­γιάν­νης ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός για τελευ­ταία φορά.

1912 Γεν­νή­θη­κε η Ηλέ­κτρα Απο­στό­λου, ελλη­νί­δα ηρω­ί­δα της αντί­στα­σης. (Θαν. 26/7/1944)

ilektra

1917 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός Ρένα Βλαχοπούλου

1925 Η αγγλι­κή Βου­λή επι­κυ­ρώ­νει το αγγλοϊ­τα­λι­κό σύμ­φω­νο, με το οποίο η Αγγλία ανα­γνω­ρί­ζει την κατο­χή της Δωδε­κα­νή­σου από την Ιταλία

1920 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Φώτης Πολυμέρης

1920 Πέθα­νε ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Πίρι, αμε­ρι­κα­νός εξε­ρευ­νη­τής. Το 1909 εξε­ρεύ­νη­σε τον Βόρειο Πόλο, μαζί με τον Μάθιου Χέν­σον. (Γεν. 6/5/1856)

1924 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Αργύ­ρης Κου­νά­δης: Έγρα­ψε πολ­λά είδη κλα­σι­κής μου­σι­κής μου­σι­κή δωμα­τί­ου, για όπε­ρες, αλλά και μου­σι­κή για θέα­τρο και κινη­μα­το­γρά­φο (σε περισ­σό­τε­ρες από δέκα ται­νί­ες), καθώς και τη μου­σι­κή σύν­θε­ση πολ­λών ελλη­νι­κών τρα­γου­διών των δεκα­ε­τιών 1970–1980. Από το σύνο­λο των έργων του, ξεχω­ρί­ζουν το «Χορι­κό» για συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα, τα «Ετε­ρο­φω­νι­κά ιδιό­με­λα» για συμ­φω­νι­κή επί­σης ορχή­στρα, «Κου­ϊ­ντέ­το για πνευ­στά», «Κουαρ­τέ­το για έγχορ­δα» κ.ά.. Επί­σης οι, περισ­σό­τε­ρο με σαρ­κα­στι­κό χαρα­κτή­ρα, όπε­ρες: «Το λαστι­χέ­νιο φέρε­τρο», «Τα μαγε­μέ­να ανα­λό­για», «Από­δρα­ση», «Τει­ρε­σί­ας», «Βάκ­χαι» κ.ά. Τα περισ­σό­τε­ρα έργα του _μέχρι το 1980, είχαν παι­χτεί σ΄ όλες τις χώρες της Ευρώ­πης, καθώς επί­σης και στις ΗΠΑ, Κανα­δά Αργε­ντι­νή, Βρα­ζι­λία, Ιαπω­νία, Αυστρα­λία, Ισρα­ήλ, Πολω­νία, Ρου­μα­νία , Γιου­γκο­σλα­βία και βέβαια στην Ελλά­δα, τόσο στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή όσο και στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, κ.α. Από τα ελλη­νι­κά τρα­γού­δια, που έγρα­ψε τη μου­σι­κή, ξεχω­ρί­ζουν περισ­σό­τε­ρο το  _γνωστό μας θαλασ­σι­νό «Όρτσα τα πανιά», με τους αλλη­γο­ρι­κούς στί­χους, «Στην πλα­τεία Αβησ­συ­νί­ας» και το «do you like the Greece» που απέ­δω­σε σε πρώ­τη εκτέ­λε­ση ο Α. Καλο­γιάν­νης, επί­σης και η «Λατέρ­να» που την τρα­γού­δη­σε η Ελέ­νη Βιτάλη.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Robert Altman (Ρόμπερτ Όλτμαν): Γύρι­σε ται­νί­ες με σατι­ρι­κή και καυ­στι­κή διά­θε­ση για πολ­λές πλευ­ρές της αμε­ρι­κά­νι­κης ζωής και κουλ­τού­ρας, όπως M*A*S*H, Νάσβιλ, Ένα τέλειο ζευ­γά­ρι, Streamers, Ομα­δι­κή θερα­πεία, Pret-a-porter. Το 1975 η ται­νία Νάσβιλ κέρ­δι­σε Όσκαρ καλύ­τε­ρου τραγουδιού.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Σίντ­νεϊ Πουα­τιέ: ήταν ο πρώ­τος Αφρο­α­με­ρι­κα­νός ηθο­ποιός που έλα­βε υπο­ψη­φιό­τη­τα για Όσκαρ Α’ Ανδρι­κού Ρόλου για την ται­νία του 1958 Όταν σπά­σα­με τις αλυ­σί­δες (The Defiant Ones), επί­σης ο πρώ­τος που κέρ­δι­σε το βρα­βείο (για την ται­νία Κάτω από το βλέμ­μα του Θεού (Lillies of the Field) το 1963.
Ο Πουα­τιέ σκη­νο­θέ­τη­σε και αρκε­τές ται­νί­ες. Έκα­νε το ντε­μπού­το του το 1972 με την ται­νία Οι δυο συνέ­νο­χοι (Buck and the Preacher), όπου συμπρω­τα­γω­νί­στη­σε με τον Χάρι Μπε­λα­φό­ντε. Η εμπο­ρι­κό­τε­ρη ται­νία ήταν το Τώρα… δεν μας στα­μα­τά­ει τίπο­τα (Stir Crazy, 1980) που θεω­ρού­ταν για πολ­λά χρό­νια η μεγα­λύ­τε­ρη εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία από Αφρο­α­με­ρι­κα­νό σκηνοθέτη._Σίντ­νεϊ Πουα­τιέ, στον ιστό­το­πο Cine.gr

Απε­βί­ω­σε ο ηθο­ποιός Σίντ­νεϊ Πουατιέ

1928 Διε­ξά­γο­νται στην Ιαπω­νία οι πρώ­τες εκλο­γές, στις οποί­ες πήραν μέρος ψηφο­φό­ροι και των δύο φύλων.

1932 Ο περιο­ρι­σμός των σελί­δων και η απα­γό­ρευ­ση κάθε παρο­χής δώρων ή βιβλί­ων είναι τα νέα μέτρα κατά του Τύπου, που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου στην Ελλάδα.

10 Πασί­γνω­στες Εται­ρί­ες που συνερ­γά­στη­καν με την Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία – Hugo Boss (Α’ Μέρος)

1933 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ πραγ­μα­το­ποιεί μυστι­κή συνά­ντη­ση με Γερ­μα­νούς βιο­μη­χά­νους με σκο­πό τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της επι­κεί­με­νης προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του Ναζι­στι­κού κόμματος.

1943 Οι ιδιο­κτή­τες των κινη­μα­το­γρα­φι­κών στού­ντιο των ΗΠΑ συμ­φω­νούν να επι­τρέ­ψουν στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών Πολέ­μου (Office of War Information OWI)να λογο­κρί­νει τις ταινίες.

1944 Νορ­βη­γοί αντάρ­τες βυθί­ζουν στη Βόρεια Θάλασ­σα γερ­μα­νι­κό πλοίο που μετέ­φε­ρε βαρύ ύδωρ, με απο­τέ­λε­σμα να καθυ­στε­ρή­σουν καθο­ρι­στι­κά οι προ­σπά­θειες του Χίτλερ να κατα­σκευά­σει πρώ­τος την ατο­μι­κή βόμβα.

1947  Το Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών με τον Α.Ν. 509 /1947 θέτει την ΕΠΟΝ εκτός νόμου και απο­φα­σί­ζει τη διά­λυ­σή της. Μεγά­λο τμή­μα των μελών και στε­λε­χών της πέρα­σαν στον ένο­πλο αγώ­να και συνέ­βα­λαν στη συγκρό­τη­ση και τον ηρω­ι­κό αγώ­να του «Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας» (ΔΣΕ), την περί­ο­δο 1946 ‑1949. Χιλιά­δες ήταν οι ΕΠΟ­Νί­τες που οδη­γή­θη­καν στις φυλα­κές, τις εξο­ρί­ες, που δολο­φο­νή­θη­καν από όργα­να του αστι­κού κράτους.

epon

1949 Δολο­φο­νεί­ται στα κρα­τη­τή­ρια της Γενι­κής Ασφά­λειας Αθη­νών, μετά από άγριο βασα­νι­σμό, ο Μήτσος Παπα­ρή­γας, μέλος της ΚΕΕ του ΚΚΕ και ΓΓ της ΓΣΕΕ.

paparigas

1957 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός Ορφέ­ας Περίδης

1958 Εκδί­δε­ται ο νόμος Merlin , ο οποί­ος «καταρ­γεί» τα πορ­νεία στην Ιταλία

1960 Πέθα­νε ο Βασί­λης Λογο­θε­τί­δης, Έλλη­νας ηθο­ποιός. (Γεν. 1898)

vasilis logothetidis

1962 Οι Αμε­ρι­κα­νοί στέλ­νουν τον πρώ­το συμπα­τριώ­τη τους, τον αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χη Τζον Γκλεν, στο διά­στη­μα, σε τρο­χιά γύρω από τη Γη με το δια­στη­μό­πλοιο Φιλία 7 (Friendship 7).
Επι­στρέ­φει μετά από τρεις περι­φο­ρές, που κάνει μέσα σε 4 ώρες και 55 λεπτά και γίνε­ται ο πρώ­τος Αμε­ρι­κα­νός, που κάνει το γύρο της Γης.

diastima

1967 ‑Γεν­νή­θη­κε ο  τρα­γου­δι­στής Κώστας Μακεδόνας

1968 Σε σωρούς ερει­πί­ων μετα­τρέ­πο­νται όλα σχε­δόν τα σπί­τια του Αϊ Στρά­τη, ο οποί­ος ισο­πε­δώ­νε­ται από κατα­στρε­πτι­κό σει­σμό. Οι νεκροί φτά­νουν τους 20 και οι τραυ­μα­τί­ες τους 18, ενώ άστε­γες μένουν και οι 220 οικο­γέ­νειες του νησιού. Η εικό­να της ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής συμπλη­ρώ­νε­ται από τα 5.000 νεκρά αιγο­πρό­βα­τα και τα 400 βοοει­δή, που επί­σης θάβο­νται κάτω από τα χώματα.

1970 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Χρι­στό­φο­ρος Νέζερ, αξε­πέ­ρα­στος ερμη­νευ­τής μολιε­ρι­κών ρόλων.

1970 — Η ΑΕΚ, κερ­δί­ζο­ντας στον επα­να­λη­πτι­κό αγώ­να στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο την Ισπα­νι­κή Γιου­βε­ντούτ με σκορ 74–46, ανα­τρέ­πει τη δια­φο­ρά του πρώ­του αγώ­να και προ­κρί­νε­ται στα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου Κυπελ­λού­χων Ευρώ­πης στην καλαθοσφαίριση.

1976 Δια­λύ­ε­ται το SEATO (Southeast Asia Treaty Organization Οργα­νι­σμός του Συμ­φώ­νου της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας ‑1954) ένας ακό­μη πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κός οργα­νι­σμός των ΗΠΑ  «υπε­ρά­σπι­σης της ελευ­θε­ρί­ας κατά των κομ­μου­νι­στών της ΝΑ Ασί­ας (με Φιλιπ­πί­νες, Ταϋ­λάν­δη, Νέα Ζηλαν­δία, Αγγλία-Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, Πακιστάν)

1979 Σει­σμός στην Ινδο­νη­σία δημιουρ­γεί ρωγ­μές σε ηφαι­στεια­κό κρα­τή­ρα και απε­λευ­θε­ρώ­νει δηλη­τη­ριώ­δη αέρια σκο­τώ­νο­ντας 149 χωρι­κούς στην κεντρι­κή Ιάβα.

1979 Δημο­σιεύ­ε­ται νέος ελλη­νι­κός νόμος περί δια­ζυ­γί­ου, “λόγω μακρο­χρο­νί­ου δια­κο­πής της εγγά­μου συμβιώσεως”.

1986 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση εγκαι­νιά­ζει τον δια­στη­μι­κό σταθ­μό Mir

1991 Στην Αλβα­νία, δια­δη­λω­τές γκρε­μί­ζουν από το βάθρο του το τερά­στιο άγαλ­μα του Εμβέρ Χότζα, στην κεντρι­κή πλα­τεία των Τιράνων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο